• Aurreko ekitaldian diru-sarrera txikiak izan dituzten pertsonak.
 • 2020an, COVID-19ren krisiaren ondorioz, %50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonak.
 • 23 eta 65 urte bitartean izatea (ardurapean seme-alabak dituzten 18 urtetik gorako pertsonak).
 • Espainian urtebeteko legezko bizilekua izatea.
 • Gizarte Segurantzan urtebete kotizatu izana.
 • Familien kasuan, gutxienez urte bat elkarrekin bizi izana, eta bakarrik dauden pertsonen kasuan, 3 urte.
 • Bizikidetza-unitateen kasuan, eskabidea egin baino urtebete lehenago gutxienez prestakuntza jaso izana.
 • Izan daitezkeen prestazioak aldez aurretik eskatu izana.
 • Enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
 • Diru-sarreren muga bat ez gainditzea. Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren arabera, aurreko urteko guztizko diru-sarrerak urteko errenta bermatua baino txikiagoak badira: 5.500 euro, gutxi gorabehera, pertsona bakar batentzat, eta 12.000 euro, gehienez, hiru seme-alaba dituen bikote batentzat, adibidez.
  Halaber, eska daiteke, baldin eta 2020an kopuru horretatik beherako diru-sarrerak lortu badira. Horri esker, COVID-19ren krisiak kaltetutako pertsonei lagundu ahal izango zaie. Kasu horietan, urte osoko datuak eskuratzen direnean, prestazioaren doikuntza egingo da, diru-sarrera errealen arabera.
 • Baimendutako gehieneko ondarea prestazioaren urteko zenbatekoa halako 3 da BGI jasotzeko eskubidea izateko (16.614 euro pertsona bakar batek eta 43.196 euro 5 kideko familia batek). Izan daitezkeen zorrak kentzen dira eta ez da kontuan hartzen ohiko etxebizitzaren balioa.
 • Gainera, zenbait egoera berezi aurreikusten dira kolektiboentzat, hala nola salerosketaren, sexu-esplotazioaren edo genero-indarkeriaren biktimentzat.
 • Nortasuna egiaztatzeko: NANa, familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiria.
 • Espainian legezko bizilekua egiaztatzeko: atzerritarren erregistro nagusian inskribatzea, Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela edo bizileku-baimena.
 • Espainiako helbidea egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria.
 • Bizikidetza-unitatea dagoela egiaztatzeko: errolda-ziurtagiria, familia-liburua, erregistro zibilaren ziurtagiria edo izatezko bikoteen erregistroan inskribatzea.

Gutxieneko errentaren zenbatekoa aldatu egiten da aldez aurreko diru-sarreren arabera. 462 euro hilean, bakarrik bizi den pertsona heldu batentzat. Bizikidetza-unitatea bada, zenbateko hori 139 euro handituko da hilean pertsona gehigarri bakoitzeko, heldua edo adingabea izan, eta gehienez 1.015 euro hilean jasoko dira. Gainera, guraso bakarreko familientzat, Gizarte Segurantzan urtebetez kotizatutako 100 euroko osagarria gehitu da.
Lan egiten duten pertsonen kasuan, prestazioa ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzea ez gutxiagotzeko.

Hilean behin kobratuko da, 12 ordainketa urtean.

 • Bizi Gutxieneko Diru-sarrera aurretik zeuden errentak (besteak beste, soldatak) osatzeko moduan diseinatuta dago, etxe mota bakoitzerako bermatutako mugaraino. Errentarik ez badago, bermatutako muga osoa aseguratuko litzateke; baina errentarik izanez gero, bermatutako atalasearen eta lehendik dagoen errentaren arteko aldea estaliko litzateke.
 • Prestazioaren titularrak enplegurik ez badu eta aurkitzen badu, soldataren zati bat soilik behin-behinean salbuetsita egongo da prestazioaren kalkuluan.

Irailaren 15era arte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira.

 • GMI bateragarria da bestelako diru-sarrerakin, ezarritako muga gainditzen ez bada.
 • Gutxieneko diru sarrera bermatzen duten laguntza autonomikoekin osatu ahal izango da.
 • Oraingoz, enplegua bateragarria da aldi baterako gutxieneko diru-sarrerarekin (zehazteke). Prestazioa enplegua bilatzeari lotuta dago, baina ez da soldataren zenbateko berean murriztuko, laneratzearen pizgarria ez deusestatzeko.
 • Prestazioa eskuratzeko, ekainaren 15etik aurrera, interesdunak eskaera egin ahal izango du kanal telematikoen bidez (Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoa, non laguntzaile birtual bat eta simulagailu bat egongo diren, baita 900 20 22 22 zenbakia ere).
 • Hitzarmenak sinatuko dira autonomia-erkidegoekin eta toki-erakundeekin, interesdunei eskaera egiten laguntzeko.

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital:https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

Gutxieneko Vital Diru-sarrera hileko prestazio ez-kontributibo berria da pobrezia-arriskuan dauden etxekoen unitateentzat, eta Gizarte Segurantzaren kargura dago. Baldintza nagusia 2019an diru-sarrera gutxi edo batere ez izatea da, baina 2020an COVID-19.aren krisiaren ondorioz% 50etik gorako errenta-jaitsiera izan duten pertsonek eskuratu ahal izango dute. Bermatutako errenta 462 eurokoa izango da hilean pertsona bakar batentzat, eta zenbateko hori 139 euro handituko da pertsona gehigarri, heldu edo adingabe bakoitzeko, hilean gehienez 1.015 eurora iritsi arte. Gainera, guraso bakarreko familia bateko adingabe bakoitzeko 100 euroko osagarria gehitzen da.

Eskaera egiteko epea

Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke.

Efektuen hasiera da
 • Ekainaren 15tik aurrera eska daiteke.
 • Irailaren 15era arte egiten diren eskaera guztiak ekainaren 1etik aurrerako atzeraeraginarekin kobratuko dira.
Aurreikusitako kobratze data

Ekainean kobratuko dela aurreikusten da, eskaerak iristen diren heinean.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/06/15

Los trabajadores autónomos a los que no se les haya reconocido la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

a) Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hallarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también en la Comunidad Foral, en la fecha de 14 de marzo de 2020.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

c) No haber tenido la obligación de pagar una cuota en la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio en 2018.

d) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

e) No haber cesado en su actividad y permanecer de alta como autónoma o autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social, así como en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante el periodo comprendido entre la fecha de la declaración del estado de alarma y la de solicitud de la ayuda.

f) Acreditar que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la ayuda se ha reducido en, al menos, un 30 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.

g) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, mientras dure el estado de alarma:

 • 2.151,36€‬, con carácter general. Se incrementa 54€ por cada hijo a cargo en la UF o persona mayor de 65 años y en las familias monoparentales 81€ por cada hijo a cargo.
 • 2.689,2€, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 € por cada hijo a cargo.

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas.

b) Información contable que acredite la reducción de la facturación exigida para la obtención de la ayuda, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, del libro diario de ingresos y gastos, del libro registro de ventas e ingresos o del libro de compras y gastos.

c) Los demás documentos a que se hace referencia en el artículo 2 de la orden 17/2020.

a) 700 euros, la cuantía mínima establecida, o

b) 800 euros, cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los importes señalados en el artículo 3 de la Orden 17/2020.

Un único pago.

a) 700 euros, la cuantía mínima establecida, o

b) 800 euros, cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los importes señalados en el artículo 3 de la Orden 17/2020.

Serán compatibles con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Las personas autónomas interesadas  deberán formalizar la solicitud exclusivamente por vía telemática,  a través de la página web oficial del Ejecutivo foral

Eskaera egiteko epea

Se puede solicitar desde el 2 de junio hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

La resolución se hará en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud.

Aurreikusitako kobratze data

 En función de las solicitudes presentadas, el objetivo es poder realizar el primer abono el 24 de junio y, a partir de esa fecha, hacer pagos semanales.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/06/02

Las trabajadores y trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

También las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda y las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

a) Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hallarse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también en la Comunidad Foral, en la fecha de 14 de marzo de 2020.

 • En el caso de las y los trabajadores del sector cultural, el requisito respecto al IAE será haber estado de alta, al menos, 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores al 14 de marzo de 2020.
 • Están exentas del requisito relativo al IAE las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y quienes desarrollen actividades no sujetas en Navarra al Impuesto sobre Actividades Económicas (actividades agrícolas o forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio).

b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

c) No haber tenido la obligación de pagar una cuota en la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio en 2018.

d) No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

e) Tener reconocida la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

f) Comprometerse a permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria.

g) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, mientras dure el estado de alarma:

 • 2.151,36€‬, con carácter general. Se incrementa 54€ por cada hijo a cargo en la UF o persona mayor de 65 años y en las familias monoparentales 81€ por cada hijo a cargo.
 • 2.689,2€, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 € por cada hijo a cargo.

a) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, ajustada al modelo disponible en la ficha de las ayudas.

b) La resolución que reconozca el derecho a la prestación regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

c) Los demás documentos a que se hace referencia en el artículo 2 de la orden 17/2020.

2.200 euros.

Un único pago.

Cuantía fija/sin variables.

Las presentes ayudas serán compatibles con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Las personas autónomas interesadas deberán formalizar la solicitud exclusivamente por vía telemática,  a través de la página web oficial del Ejecutivo foral

Eskaera egiteko epea

Se puede solicitar desde el 2 de junio hasta el último día del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

La resolución se hará en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud.

Aurreikusitako kobratze data

En función de las solicitudes presentadas, el objetivo es poder realizar el primer abono el 24 de junio y, a partir de esa fecha, hacer pagos semanales.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/06/02

Las tarjetas prepago y kits de productos de primera necesidad se dirigen a aquellas familias cuyos hijos e hijas percibían una beca de comedor escolar que estén en una situación de vulnerabilidad social detectada por los servicios sociales y que presenten necesidades de alimentos o productos básicos derivadas del estado de alarma.

Las familias no necesitan hacer ninguna gestión ni petición en relación con la beca comedor.

 • Residentes en Pamplona o Comarca: tarjeta de 53 euros para comprar productos de alimentación en cualquier establecimiento Eroski.
 • En el resto de Navarra: lotes de alimentos con productos de alimentación para una quincena. Después tarjeta de 27 euros para siguiente quincena.

Quincenal.

El Departamento de Derechos Sociales ha previsto 185.000 euros para las tarjetas prepago y kits de productos de primera necesidad. Inicialmente, 1.000 kits y algo más de 3.000 tarjetas de compra.

Mientras dure el estado de alarma y se abran de nuevo los centros educativos. En principio, el reparto previsto cubre el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de abril, pero, en el supuesto de que no se reanude la actividad escolar para entonces, se recargarán las tarjetas para otro mes, y así hasta que se retome el curso.

Las familias no necesitan hacer ninguna gestión ni petición en relación con la beca comedor. Previamente a la entrega de alimentos o tarjeta, Cruz Roja contacta con ellas para identificar a una persona adulta de contacto y concretar un día de entrega.

 • Residentes en Pamplona o Comarca, Cruz Roja llamará para entregarle una tarjeta de 53 euros para comprar productos de alimentación en cualquier establecimiento Eroski.
 • En el resto de Navarra se envian lotes de alimentos. Estos lotes contienen productos de alimentación que cubrirán las necesidades del alumnado durante una quincena. Tras ese periodo, se entregará una tarjeta de la CAIXA, con una carga de 27 euros para la siguiente quincena, para utilizar en cualquier establecimiento de alimentación.
 • Quienes ni se les envíe tarjeta Eroski ni lote de alimentos recibirán una tarjeta de la CAIXA, con una carga de 53 euros, con la que comprar productos de alimentación, para utilizar en cualquier establecimiento.
Efektuen hasiera da

Desde el 16 de marzo.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/15

Personas perceptoras o solicitantes de la Renta Garantizada.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento que en que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Se ha adaptado el trámite de solicitud y renovación a las circunstancias excepcionales del estado de alarma. Todos los trámites por vía electrónica se pueden realizar con normalidad. También se ha priorizado la valoración de los expedientes pendientes de resolver.

Eskaera egiteko epea

Se interrumpen los plazos en la tramitación y presentación de documentación.

Efektuen hasiera da

Hechos posteriores al 14 de marzo.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/15

Personas perceptoras de la Renta Garantizada.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Se han aprobado 5 millones de euros adicionales para complementar la partida que financia la renta garantizada en 2020, 5 millones provienen del gobierno de Navarra y 1 millón del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

No se modifican. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Eskaera egiteko epea

No se modifica. Según normativa reguladora de la Renta Garantizada en Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada (BON Nº 107, de 05/06/2018).

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/15

Autonomoak.

Ohiko etxebizitza ez den beste erabilera baterako alokairu bati aurre egiten dioten langile autonomoak, baldin eta jabea etxebizitzaren enpresa edo erakunde publiko bat edo edukitzaile handi bat bada, eta haien jarduera eten bada edo diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

"Etxebizitzaz bestelako erabilerarako alokairua" da (Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 3. artikulua): sasoiko hiri-finkak edo industria-, merkataritza-, artisautza-, lanbide-, jolas-, laguntza-, kultura- edo irakaskuntza-jarduera bat egiteko erabiltzen direnak.

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak bete behar dituzten baldintzak honako hauek dira (15/2020 Errege-Lege Dekretuaren 3. artikulua):

a) Gizarte Segurantzako Araubide Berezian edo ordezko mutualitateetan afiliatua eta altan egotea 2020ko martxoaren 14an.

b) Alarma-estatuaren adierazpenaren ondorioz jarduera etenda egotea edo,

c) Fakturazioa, atzerapena eskatu aurreko hilabete naturalean, gutxienez %75ean murriztu izana (hilabete horri dagokion hiruhilekoaren hileko batez besteko fakturazioa kontuan hartuz, aurreko urteari dagokionez).

Betekizunak jabearekin egiaztatu behar dira zuzenean:

a) Jarduera etetea: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez, eta, beharrezkoa bada, eskatzaileak jarduera uzteari buruz egindako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

b) Jardueraren murrizketa: hasiera batean, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatzen da. Edonola ere, jabeak errentariari murrizketa justifikatzeko kontabilitate-liburuak aurkeztea eska diezaioke.

Hilean behin (gehienez 4 hilabetez).

Atzerapena iraila amaiera arte luzatu da.

4 hilabeteko epea amaitzen denetik edo egoera ekonomikoa gainditzen denetik aurrera, 2 urtean, zatika, geroratutako kuotak itzuli behar dira, interesik gabe (betiere, kontratuaren indarraldiaren eta luzapenen barruan).

Eskaera errentariak egingo du zuzenean etxebizitzako enpresa edo erakunde publikoarekin edo jabearekin. Jabeak eskaera onartu behar du, aldez aurretik akordiorik lortu ez bada.

Errentatzailea/errentaria.

Jarduera ekonomikorako higiezin baten errentari diren langile autonomoak, eta errentatzaileak enpresak, etxebizitza-erakunde publikoak edo edukitzaile handi bat direnean, higiezinaren alokairu-errentaren ordainketa atzeratu edo aldi baterako murriztu beharko da, baldin eta errentariak jarduera utzi badu edo bere diru-sarrerak nabarmen murriztu badira Covid19-aren ondorioz.

Eskaera egiteko epea

Apirilaren 23tik hilabeteko epean.

Efektuen hasiera da

Eskaera apirilaren 23tik aurrera egin ahal izango da, eta errenta alokairu-errentaren hurrengo hilekotik aurrera atzeratuko da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/07

 • Probaldian zegoen kontratua, martxoaren 9tik aurrera, enpresak eskatuta azkendu diren langileak, arrazoia edozein dela ere.
 • Martxoaren 1az geroztik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileak, lan-eskaintza irmoa izateagatik, COVID-19ren ondorioz gauzatu ez dena. Kasu horretan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin beharko du, lan-kontratu konprometitua izenpetzeari uko egiteko.

COVID-19ren ondorioz gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa izateagatik martxoaren 1etik beren borondatez azken lan-harremana ebatzi duten langileen kasuan, enpresak idatzizko jakinarazpena egin behar du lan-kontratu konprometitua sinatzeari uko egiteko.

Hilean behin.

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa; y durante el tiempo que permanezca el estado de alarma. 2020ko abenduaren 31 arte luzatua. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Prestazioei buruzko kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Artículo 22.

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

Langabeziagatiko babesa zabaltzen zaie, probaldian egon arren, enpresak eskatuta (martxoaren 9tik aurrera) edo erabiltzaileak gauzatu ez den lan-eskaintza irmoa duelako (martxoaren 1etik aurrera) azkendu diren kontratuei.

Eskaera egiteko epea

Alarmak irauten duen bitartean.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/08

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

 • 11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera "zaurgarritasun egoeran" dauden pertsonak eta ohiko etxebizitzaren hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak edo,
 • Ohikoak ez diren etxebizitzak baina alokairu egoeran daudenak, baldin eta jabeak edo errentatzaileak alokairu-errenta jasotzeari utzi badio Alarma-Egoera indarrean jarri denetik edo hura amaitu eta hilabetera arte.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, "zaurgarritasun egoeran" dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33tik gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa nabarmen aldatu izana, etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina, gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Atzerapena 2020ko irailaren 29a arte eskatu ahal izango da. 

Finantza-erakundearen onuradunak:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

2020ko irailaren 29ra luzatu da amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/04/26

 • Langabezia.
 • Autonomoak.

Onuradunak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artikuluaren arabera zaurgarritasun egoeran dauden langile autonomoak eta hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituztenak.

Baldintzak:

11/2020 Errege Lege-Dekretuaren 16. artilukuaren arabera, zaurgarritasun egoeran dagoen hipoteka-zordunak honako baldintzak bete beharko ditu:

a) Onuraduna ondoko egoera batera pasa izana:

 • Langabezia.
 • Enpresari edo profesionalen kasuan, diru-sarreren edo fakturazioaren galera nabarmena, gutxienez, %40koa (BEZari buruzko 37/1992 Legearen 5. artikulua).

b) Atzerapena eskatu aurreko hilabetean, familia-unitatearen diru-sarreren guztizkoak ez baditu ondorengoak gainditzen:

 • 1.614 euro, oro har. Kopuru hori 54 euro-tan handitu da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.151 euro, ondoko ezaugarri hauetakoren bat duten kideak egonez gero: % 33 edo goragoko desgaitasuna, menpekotasun-egoera, lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorra sortzen dion gaixotasuna. Kopurua 54 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko edo 65 urtetik gorako pertsona bakoitzeko. Guraso bakarreko familietan, 81 euro-tan handituko da ardurapeko seme-alaba bakoitzeko.
 • 2.689 euro, hipoteka-zorra duen pertsonak garun-paralisia, gaixotasun mentala, % 33 edo gorako adimen-desgaitasuna, edo %65etik gorako ezintasun fisiko edo sentsoriala badu. Era berean, errentariak edo haren zaintzaileak lan-jarduera bat egiteko ezintasuna sortzen dion gaixotasun larri bat badu, kopuru hori aitortuko zaio.

c) Hipoteka-zorraren eta oinarrizko gastu eta horniduren zenbatekoa, familia-unitarearen diru-sarrera garbien % 35 edo handiagoa izatea.

d) Familia-unitatearen egoera ekonomikoa modu nabarmenean aldatu izana etxebizitza eskuratzeko ahaleginari dagokionez. Hipoteka-karga osoak (19.artikulua) familia errentan dakarren ahalegina gutxienez 1,3 aldiz biderkatu bada.

a) Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, jasotako hileko zenbatekoa jasotzen duena.

b) Norberaren konturako langileen jarduera utzi izanaren ziurtagiria.

c) Ohiko etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua (familia-liburua, errolda-ziurtagiria...).

d) Desgaitasunaren, mendekotasunaren edo lan-jarduera bat egiteko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

e) Ondasunen titulartasuna:

 • Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar arrunta.
 • Jarduera ekonomikoaren edo etxebizitzaren higiezinaren eskriturak eta hipoteka-bermedun mailegua(k) ematearenak.

f) Alokairuko etxebizitza baten hipoteka-maileguaren hipoteka-zorraren moratoria eskatzen bada eta jabeak errenta jasotzeari utzi badio (19. artikulua), dagokion errentamendu-kontratua aurkeztu behar da.

g) Eskatutako baldintzak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Eskatzaileak ezin baditu a) eta f) agiriak aurkeztu, nahikoa izango da dokumentu horien erantzukizunpeko adierazpena egitea. Alarma-egoera eta luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango du horiek aurkezteko.

Hilean behin (3 hilabete luzagarri).

Hiru hilabete arte.

Atzerapenaren amaiera: hipoteka-kuoten ordainketa luzatuko da moratoria eraginkorra izan den aldi berean (hala ere, zordunak eta erakunde hartzekodunak beste akordio bat lortu ahal izango dute).

Finantza-erakundearen onuradunak:a:

 • Atzerapen-eskaera.
 • Kalteberatasun-egoera egiaztatzen duten dokumentuak.

Finantza-erakundearen ebazpena: eskaera egiten denetik, gehienez ere 15 eguneko epean.

Hartzekodunak edo erakunde mailegu-emaileak.

Behin atzerapena aplikatuta, hipoteka izoztu egiten da, hau da, ez da kuotarik ordaintzen eta ez da interesik sortzen neurriak indarrean dirauen bitartean. Ordainketa geroratzea baino ez da: maileguaren epea luzapenak irauten duen hilabeteetan luzatuko da (gutxienez 3 hilabete).

Eskaera egiteko epea

Alarma Estatua amaitu eta hilabete eta 15 egunera egunera amaituko da luzamendua eskatzeko epea.

12 hilabeteko moratoria onartu da ekintza turistikoekin lotutako higiezinentzat.

Efektuen hasiera da

Zordunak hartzekodunari eskaera egiaztatua egiten dionetik.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/07